طبیعت زیبای پاوه

طبیعت زیبای پاوه

جاده نوسود

آبشار جاده نوسود

روستای زیبای هیروی

آبشار پارک نوسود

نمایی از نودشه

رودخانه ای درباغ های نودشه